Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem konferencji Quality Excites, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, zwana dalej Organizatorem.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.qualityexcites.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@qualityexcites.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami i prelegentami Konferencji telefonicznie na wskazany numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres mailowy.

§3

Celem Konferencji Quality Excites jest promowanie i popularyzacja wiedzy, dotyczącej jakości tworzonego oprogramowania.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta

§4

  1. Uczestnikami Konferencji w roli prelegenta mogą być tylko osoby pełnoletnie.
  2. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, przy czym Organizator zobowiązuje się do zwrotu uzgodnionych kosztów noclegu i dojazdu prelegentów na miejsce Konferencji.

§5

  1. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta jest wypełnienie formularza na stronie Konferencji www.qualityexcites.pl.
  2. Call for Proposals potrwa do 24 kwietnia 2017 roku.
  3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
  4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z prelegentami w trakcie nadsyłania zgłoszeń, czyli do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
  5. Wysłanie formularza obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych, wypełnienia obowiązkowych pól formularza oraz akceptacji regulaminu Konferencji.
  6. Tematyka proponowanego wystąpienia powinna dotyczyć zagadnienia związanego z jakością oprogramowania lub jakością pracy w projektach.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności, w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
  8. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora oraz zakłócających Call for Proposals.
  9. Osoby nadsyłające zgłoszenia mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia w trakcie Call for Proposals w formie e-maila na adres kontakt@qualityexcites.pl najpóźniej do 3 dni od jego zakończenia, czyli do dnia 27 kwietnia 2017 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Organizator powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

  1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej poprawnie wypełnionych formularzy.
  2. O wynikach Call for Proposals każdy prelegent zostanie poinformowany mailowo do dnia 8 maja 2017 roku.
  3. Każdy, kto otrzymał informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą jego uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania mu przez Organizatora tej informacji, potwierdzić swój udział za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
  4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie z powodów niewynikających z jego winy, rezygnuje z udziału w Konferencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§7

  1. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
    a) utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2017,
    b) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w celach marketingowych w ramach Quality Excites 2017 (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocyjną i marketingową),
    c) przetwarzanie danych osobowych prelegentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Quality Excites 2017, w tym w szczególności, w związku z przeprowadzaniem przez prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia – podawaniem do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód; firma.
  2. Prelegenci wyrażają zgodę na rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz swoich wystąpień, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2017.
  3. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

 

III. Warunki uczestnictwa w Konferencji

§8

  1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji na Quality Excites zostaną ogłoszone uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
    a) warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji,
    b) rejestracja na Konferencję odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.qualityexcites.pl).
    c) rejestracja będzie polegać na odpowiedzi na pytania przygotowane przez Organizatora i zaproszonych prelegentów,
    d) liczba miejsc na wykłady i warsztaty jest ograniczona,
    e) o wyborze uczestników warsztatów decydują prelegenci danych warsztatów na podstawie przesłanych odpowiedzi, natomiast o wyborze uczestników wykładów decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń,
    f) szczegółowe daty rejestracji zostaną wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
  2. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji, lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
  3. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
  5. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie elektronicznej na adres kontakt@qualityexcites.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Ocena przesłanych przez uczestników odpowiedzi nastąpi w procesie weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora.
  7. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8. Każdy uczestnik, który pomyślnie przejdzie proces rejestracji, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin potwierdzić swój udział za pośrednictwem linka zamieszczonego w mailu, przesłanym przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji.

§9

  1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Quality Excites 2017 i następnych edycjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
  2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych, a także faktów biograficznych udostępnionych podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
  4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
  5. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na:
    a) przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji o ofertach pracy w przedsiębiorstwie Organizatora,
    b) otrzymywanie informacji o ofertach pracy w przedsiębiorstwie Organizatora, w tym drogą mailową oraz za pośrednictwem SMS,
    c) przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych,
    d) otrzymywanie newslettera Konferencji drogą mailową,
    e) otrzymywanie innych informacji handlowych i marketingowych Organizatora, w tym drogą mailową oraz za pośrednictwem SMS.

 

IV. Warunki ogólne

§10

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.
  2. Zgody, o których mowa w §7 ust. 1 lit. c, §9 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 4 mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@qualityexcites.pl. Odwołanie zgód, o których mowa w ust. 7 §1 lit. c oraz w §9 ust. 1 i 2 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
  3. Wysyłając zgłoszenie prelegent bądź uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
  4. Prelegent bądź uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
  5. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

 

V. Konkursy

§11

  1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
  2. Osoby, uczestniczące w Konferencji w charakterze prelegenta, nie mają prawa do udziału w konkursach. Prawo takie posiadają jedynie uczestnicy Konferencji, osoby niebędące prelegentami i nieposiadające statusu Organizatora czy Współorganizatora.

 

VI. Postanowienia końcowe

§12

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konferencji, a w przypadku prelegentów – również zgody na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w §7 ust. 1 lit. a-b.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
  3. Niniejszy Regulamin Konferencji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
  6. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z uczestnikiem Konferencji.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Nasza strona do poprawnego działania wymaga cookies.